U Osnovnoj školi ,,Jevrem Obrenović“ u Šapcu normalno se odvija nastava

Na osnovu utvrđenih nezakonitosti u vanrednom inspekcijskom nadzoru izvršenim nad radom u OŠ ,,Jevrem Obrenović“ u Šapcu u decembru, razrešena je direktorka Jelena Jevrić.

U nadzoru je, na osnovu činjenica utvrđen niz kvalifikovanih povreda zakona koje su direktna posledica nezakonitog postupanja, a i propuštanja direktora da preduzme radnje i mere iz svoje nadležnosti.

Direktorka je bez saglasnosti ministarstva povećala broj odeljenja sa 46 na 48 i povećala 0,5 izvršilaca pomoćnika direktora, 0,5 stručnog saradnika i 0,5 referenta čime je oštetila budžet države i za ovakvu vrstu prekršaja podnosi se krivična prijava. Lažno je prikrivala i nije prijavila tačan broj učenika u Školi, zloupotrebila je prava učenika sa smetnjama u razvoju, zbog čega se prema zakonu odmah razrešava dužnosti.

Na osnovu nadzora utvrđeno je da direktorka škole nije sprovodila sledeće: nije blagovremeno i tačno unosila podatke u evidenciju o učenicima, nije obezbedila da se uredno vode matične knjige i podaci o kretanju učenika Škole, nije utvrdila sastav stručnih organa Škole u skladu sa Statutom i Godišnjim planom rada Škole za tekuću školsku godinu, nije obezbedila da se Školski program sačini, u pogledu obaveznog sadržaja, u skladu sa Zakonom, nije obezbedila uredno vođenje dokumentacije i evidencije o radu svih stručnih organa, timova i pedagoškog kolegijuma, kao i da zapisnici o njihovom radu budu zavedeni odgovarajućim delovodnim brojem, potpisani i pečatirani pečatom škole. Evidencija o radu organa Škole nije bila jasna, precizna i obrazložena kako bi se stekao uvid u njihov rad.

Tim za inkluzivno obrazovanje nije pratio Plan rada Tima koji je sastavni deo usvojenog Godišnjeg plana rada Škole za školsku 2019/2020. godinu. Direktorka nije utvrdila da li je Tim za inkluzivno obrazovanje izradio individualne obrazovne planove za učenike na osnovu prethodno ostvarenih, evidentiranih i vrednovanih mera individualizacije i izrađenog pedagoškog profila učenika.

Direktorka nije obezbedila da se u Informacioni sistem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – «Dositej» u pogledu broja učenika i učenika koji obrazovanje stiču po individualnom obrazovnom planu, unesu podaci koji odgovaraju činjeničnom stanju. Broj učenika Škole je osnov za formiranje odgovarajućeg broja odeljenja.

Suprotno odgovoru rukovodioca nadležne Školske uprave kojim se odbija zahtev Škole za priznavanje manjeg broja učenika u odeljenju od propisanog, direktorka je formirala veći broj odeljenje od dozvoljenog sa manjim brojem učenika.

Nije obezbedila da se raspored časova učenika petog razreda, početak i završetak nastave, uskladi sa Godišnjim planom rada Škole, tako da učenici jednog odeljenja petog razreda jednog dana u nedelji nastavu počinju od petog časa, tri dana imaju po 7 časova, a jednog dana čak 8 časova. Učenici drugog odeljenja petog razreda, petkom nemaju prva četiri časa, ali zato dva puta nedeljno imaju po osam časova. Mnogi prekršaji koje je napravila primećeni su i u drugim školama, ali većina nije za krivičnu kaznu.

Na osnovu svih utvrđenih činjenica nakon inspekcijskog nadzora, odnosno nezakonitosti u radu i odgovornosti, predložena je smena direktorke. Nova v.d. direktorka Svetlana Stanković, organizuje ostvarivanje programa obrazovanja i vaspitanja i svih aktivnosti ustanove, bez obzira na manjinu roditelja i razrešenu direktorku, koji se okupljaju ispred Škole i ometaju obrazovno-vaspitni proces.

Ne postoji zakonski osnova niti uslovi da se Jelena Jevrić vrati na mesto direktora, jer su utvrđene mnoge nezakonitosti u njenom radu. S druge strane, pojedini roditelji onemogućavaju redovno pohađanje nastave i obavljanje drugih školskih obaveza svojoj deci, bez zakonskog osnova.

Svi sindikati su učestovali u donošenju ZOSOV-a prema kome ministar postavlja direktore i smenjuje i za tri godine nije bilo manipulacija i pokušaja politizacije. Direktori moraju da imaju licence da bi obavljali funciju kao i kompetencije i stručnost. Redovna procedura izbora direktora u OŠ ,,Jevrem Obrenović“ u Šapcu biće sprovedena putem konkursa i prednost će imati zaposleni u Školi, a u međuvremenu se postavlja v.d. direktor iz druge škole.

macvanski.info