Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik upozorio: Spaljivanje na otvorenom prostoru strogo je zabranjeno!

Na sednici Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik u sredu, 06. aprila, doneti su zaključci i preporuke radi sprečavanja nastajanja požara izazvanih paljenjem vatre na otvorenom.

U ovom cilju na teritoriji opštine Mali Zvornik biće angažovane sve nadležne inspekcijske službe i komunalne inspekcije, kako bi preduzele neophodne mere.

Opštinska uprava opštine Mali Zvornik zadužena je da odštampa i distibuira u potrebnom broju propagandni materijal, flajere, postere i slično, koji se odnose na preduzimanje mera u cilju sprečavanja nastanka požara na otvorenom prostoru.

Poverenici civilne zaštite u naseljenim mestima zaduženi su da obilaze teren i dele navedeni propagadni materijal.

Preko lokalnih sredstava javnog informisanja biće apelovano na građane da poštuju zakonske odredbe o zabrani spaljivanja trave, niskog rastinja, spaljivanja ostataka strnih useva, spaljivanja smeća na otvorenom prostoru i spaljivanja biljnih ostataka, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 m od ruba šume, mogućim štetnim posledicama i kaznenim odredbama.

Radi sagledavanja mogućnosti za formiranje dobrovoljnog vatrogasnog društva, koje bi dalo svoj doprinos na planu prevencije od požara i moglo da pomogne u akcijama gašenja požara, Opštinska uprava opštine Mali Zvornik zadužena je da obavi konsultacije o tome sa susednim opštinama Ljubovija i Krupanj.

Načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Šapcu, Ivan Spajić, rekao je da je od sredine marta tekuće godine u Mačvanskom okrugu evidentno povećanje broja požara na otvorenom prostoru, koji se veoma brzo šire i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje građana i mogu prouzrokovati velike materijalne štete i štetu po životnu sredinu.

On je istakao da gašenje požara na otvorenom prostoru zahteva angažovanje velikog broja učesnika u akciji gašenja i vatrogasnih vozila, što umanjuje mobilnost vatrogasno spasilačkih jedinica i stvara velike finansijske troškove.

Upozorivši na opasnosti koje sa sobom nosi paljenje vatre na otvorenom, posebno u blizini šume, kao i na kaznene odredbe predviđene u slučaju nepoštovanja Zakona o zaštiti od požara, kojim je zabranjeno spaljivanje na otvorenom, Spajić je apelovao na građane da poštuju propise u ovoj oblasti, spreče nastanak požara i moguće štete.

On je podsetio na upozorenja Direkcije za poljoprivredu da se paljenjem vatre na otvorenom razvijaju visoke temperature koje uništavaju žive organizme na tlu koji imaju nezamenljivu ulogu u funcionisanju ekosistema.

Budući da je broj požara u porastu i u opštini Mali Zvornik, usled poljoprivrednih aktivnosti i čišćenja okućnica i njiva, komandant opštinskog Štaba za vanredne situacije i predsednik opštine, Zoran Jevtić, takođe je apelovao na građane da poštuju zakon i spreče moguće požare na otvorenom i šumske požare.

On je istakao da će lokalna samouprava učiniti sve što može da doprinse jačanju svesti stanovništva o štetnosti i opasnostima koje sa sobom nosi paljenje vatre na otvorenom, te da su građani u obavezi da ukoliko primete požar odmah obaveste nadležnu vatrogasno-spasilačku službu, na broj telefona 193.

U upozorenju koje je izdalo Odeljenje za vanredne situacije u Šapcu, između ostalog, navedeno je da je, u skladu sa propisanim merama zaštite od požara, zabranjeno loženje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim i za to vidno obeleženim mestima.

Zabranjeno je spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka.

Za one koji krše navedene zabrane zakonom su predviđene visoke novčane kazne.

 Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara biće kažnjeno za prekršaj fizičko lice ako loži vatru u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, kao i lice koje spaljuje ostatke strnih useva, smeće i biljne ostatke na otvorenom prostoru.

Lice koje je izazvalo požar dužno je da vatrogasno – spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu sa posebnim propisom.

Lotel Media Group“ Loznica/Lj.Ristanović